FORHISTORIE

Melby Mølle og Sprøjtehus har gennem mange år været forsømt på trods af at møllens bestyrelse hvert år har deltaget i den årlige landsdækkende mølledag og gennem frivillig indsats forsøgt at vedligeholde møllen.
Vi må indse at dette ikke længere rækker og at vi skal have flere engagerede i arbejdet med at bevare disse lokalhistoriske perler.
Derudover er vi nødt til at få professionel hjælp via fagfolk fra museerne, håndværkere samt andre til at forestå både reparation / vedligeholdelse samt installere nye og moderne tiltag som vil højne interessen for både mølle og sprøjte / sprøjtehus.


FORMÅL
Vi ønsker at sætte Melby Mølle og sprøjtehus / sprøjte på landkortet, for dermed at tiltrække flere besøgende samt fortælle vores nuværende og fremtidige beboere og besøgende om én af hjørnestenene i Melby By’s historie


HVAD VIL VI

Midlerne til at virkeliggøre planerne søger vi gennem fondsmidler, tilskud og medlemmernes egen indsats i form af kontingent, indsamlinger og sidst men ikke mindst frivillig arbejdsindsats.
Det er en plan der strækker sig over 3 år.
Det første år ønsker vi at sikre en række grundlæggende arbejder kan gøres færdige, så vi kan ”bygge” videre de efterfølgende år.
Som grundlag er det nødvendigt at få indlagt strøm i møllen.
Sikret stensætningen omkring møllens fundament og endelig at rense selve møllen for alger reparationer af træværket (små træplader skal fastgøres) og afslutningsvis skal hele møllen males.
I møllens stueetage vil vi i projektperioden forsøge at oparbejde en udstilling af
• Møllens og Sprøjtens historie
• Man skal kunne opleve møllen ”i drift”
• En film og lydoplevelse
• Melby’s historie
Den erfaringsopsamling, der skal anvendes til oparbejdelsen af en udstilling sker i forbindelse med etableringen af en hjemmeside for møllen og sprøjtehuset.
I denne forbindelse ønsker vi et samarbejde med lokalhistorisk forening, museerne i Halsnæs (især Krudtværksområdet) og evt. brandmuseet i Frederiksværk
Og så ønsker vi i samarbejde med Halsnæs kommune at arbejde for en forbedret skiltning til møllen samt at få Melby mølle med i de turistinitiativer der er under opbygning – både som en del af Kongernes Nordsjælland og som et værdifuldt besøg fra evt. krydstogtbesøgende i Hundested havn.


AKTIVITETER:

Første år:
- Indlæggelse af strøm i møllen
- Algebekæmpelse af belægningerne på møllen
- Maling af møllen
- Opretning og reparation af stensætningen omkring møllen
Andet år:
- Etablering af handicapvenlig tilgang og belægning på området
- Etablering af et parklignende anlæg omkring møllen og sprøjtehuset
- Skiltning til Møllen / Sprøjtehuset i samarbejde med Halsnæs Kommune
- Opsætning og trykning af diverse PR materialer
- Projektering af en levende udstilling af møllens og sprøjtens historie
Tredje år:
- Etablere visuelle effekter, der viser
- Møllen i drift (med både billeder og lyd)
- Sprøjtehuset – film om sprøjten / brandslukning i ”gamle dage” (hvis det findes)
  i samarbejde med brandmuseet i Frederiksværk

- Kontakt til Kongernes Nordsjælland
- Kontakt til krydstogt-rederier der forventer at anløbe Hundested havn
- Kontakt til skolerne i Halsnæs kommune med tilbud om et besøg


BUDGET:

Indtægter
Indtægtskilde                                                          Beløb
Egenfinansiering                                                     110.000
Tilskud fra Visionspuljen                                            40.000
Andet? – Ekstraordinære bidrag                                 12.500
Rabatter ca. 10 % af håndværkerudgifterne                30.000
Tilskud fra augustinusfonden                                    100.000
Tilskud fra andre fonde                                              50.000
Frivillig arbejdskraft                                                   40.000
Total                                                                      382.500


Udgifter
Udgiftsposter                                                           Beløb
Installation af el i mølle                                             20.000
Algebekæmpelse af møllens træværk                          25.000
Reparation af træværk                                               12.500
Maling af træværk                                                     70.000
Opretning og reparation af stensætningen
omkring møllen                                                         40.000
Omlægning af adgang til arealet omkring mølle og
sprøjtehus så det bliver let tilgængeligt for handi-
cappede / gangbesværede                                         45.000
Ændring af området så det bliver parklignende            15.000
Skiltning i samarbejde med Halsnæs Kommune                   0
Opsætning af en hjemmeside                                     15.000
Udarbejdelse af PR-materiale                                      50.000
Etablering af visuelle udstillings effekter                       90.000
Total                                                                        382.500


Efterfølgende har bestyrelsen ændret i budgettet, da det viste sig at adgangsveje samt etablering af visuelle udstillingseffekter var meget dyrere at etablere end vi havde budgetteret.

Posten til visuelle udstillingseffekter er derfor udgået til et senere projekt.

Det endelige regnskab for projektets gennemførelse forventer vi at kunne offentliggøre i første kvartal 2021 - når projektet er helt færdig etableret.

Tak

Bestyrelsen for ”Melby Mølles Bevarelse” vil her gerne takke samtlige, der har bidraget til det store projekt med at bringe Melby Mølle og Sprøjtehus på landkortet.

 

Følgende har ydet økonomiske tilskud til projektet:

  • Augustinusfonden
  • Halsnæs Kommune: Visionspuljen
  • EU LAG-midler (se herunder)
  • Halsnæs Kommune: LAG Gearingspulje
  • Varelotteriet
  • Nordeafonden


Herudover tak til de virksomheder, der har støttet os gennem klækkelige rabatter,

medlemmernes ekstraordinære kontingent indbetalinger og

et par håndfulde frivillige, der har lagt arbejdskraft i alle opgaverne.


Mere Tak

Der skal også rettes en særlig tak til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL),som har ydet et stort tilskud og samtidig åbnet muligheden for et ekstra tilskud fra kommunens gearingspulje.

Du kan læse mere om den Europæiske Landbrugsfond på dette link:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm